Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Definities

  • Beveiligings Organisatie Mennega: Het bedrijf dat beveiligingsdiensten aanbiedt, gevestigd aan Kruisakkers 3, 9468 BE Annen, Nederland.
  • Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Beveiligings Organisatie Mennega.
  • Diensten: De beveiligings- en bewakingsdiensten aangeboden door Beveiligings Organisatie Mennega.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Beveiligings Organisatie Mennega en de Klant voor het leveren van Diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Beveiligings Organisatie Mennega en de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen door Beveiligings Organisatie Mennega en de Klant.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1 Alle offertes van Beveiligings Organisatie Mennega zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een schriftelijke bevestiging van de offerte van Beveiligings Organisatie Mennega heeft geaccepteerd.

3.3 Beveiligings Organisatie Mennega behoudt zich het recht voor om een offerte in te trekken of te wijzigen, zelfs na acceptatie door de Klant, in geval van onjuistheden of fouten in de offerte.

4. Uitvoering van Diensten

4.1 Beveiligings Organisatie Mennega zal zich inspannen om de Diensten naar behoren en met zorg uit te voeren, zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

4.2 De Klant zal Beveiligings Organisatie Mennega voorzien van alle noodzakelijke informatie en medewerking die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten.

4.3 Beveiligings Organisatie Mennega behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Diensten op te schorten of te beëindigen indien de Klant in gebreke blijft met zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

5. Tarieven en Betaling

5.1 De tarieven voor de Diensten worden vermeld in de offerte van Beveiligings Organisatie Mennega en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen de termijn vermeld in de factuur van Beveiligings Organisatie Mennega, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3 Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is Beveiligings Organisatie Mennega gerechtigd om de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Beveiligings Organisatie Mennega is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

6.2 De aansprakelijkheid van Beveiligings Organisatie Mennega is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

7. Overmacht

7.1 Beveiligings Organisatie Mennega is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de Diensten als gevolg van overmacht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, stakingen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, enz.

7.2 In geval van overmacht zal Beveiligings Organisatie Mennega de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zich inspannen om de gevolgen van de overmacht te minimaliseren.

8. Intellectueel Eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en octrooien, blijven eigendom van Beveiligings Organisatie Mennega.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten tussen Beveiligings Organisatie Mennega en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

10. Wijzigingen en Aanvullingen

10.1 Beveiligings Organisatie Mennega behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

10.2 Eventuele wijzigingen of aanvullingen zullen van kracht worden op het moment van publicatie op de website van Beveiligings Organisatie Mennega.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 6-3-2024.


Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Beveiligings Organisatie Mennega
Kruisakkers 3
9468 BE Annen
Nederland
info@mennegabeveiliging.nl
0592 272 233